Ta cứ tưởng thần linh là thật có
Có ai dè có thật giữa mật tình
Ta cứ tưởng thiên đàng là thật có
Có ai dè có thật giữa mật xuân
Ta cứ tưởng anh hùng là thật có
Có ai dè có thật giữa mật tâm
Ha ha. . .ha. . 
Ta cứ tưởng ta là thật có
Có ai dè quả có thật, rất đàng hoàng