Tui uống trà bà cũng uống trà
Tui la cà bà cũng la cà
Hề hề. . .
Phật và Ma ta cất ở nhà
Sơn hà vạn dặm pha trà ta xơi
Thảnh thơi kệ mẹ cuộc đời
Có trà có rượu ngời ngời khí thiêng
Hề hề. . .
Dẫu rằng họ nói ta điên
Dầu sao ta cũng học thiền mấy hôm