Chào mùa xuân tui là Mutti
Tui chưa biết đi nhưng tui biết cười khì
Hề hề. . .
Có ti thì tui đi đâu cũng được
Tui vô trước
Vô vi
Làm cái chi cũng đều bất tư nghì nên vô ngã