Nếu mưa mãi thì em vẫn nở
Thơ sẽ đến
Còn anh chưa chắc đến
Nhưng cái nở thì nhất định sẽ nở