Cái thật của mình như cái bóng luôn đi theo cái mặt nạ giả tạo của mình ở bên ngoài.
Cái mặt nạ luôn có tướng "con". Còn cái bóng của "con người thật" luôn có "tướng người".
- Làm sao biết?
- Vì khi bóng của con người thật hợp nhất với thể xác. Nó sẽ thành một con người giản dị bình thường tự nhiên.
Già rồi ta mới biết. Khi ta cố cường điệu bản thân. Nó liền có tướng con bất chấp ta đang mang nặt nạ tướng gì.
Này Cỏ May
Cường điệu thì mất tự nhiên. Mất tự nhiên đi liền với "phóng thể" nghĩa là rời xa gốc.
Khi "bóng của con người thật" hợp nhất với thể xác vật lý thì gọi là " hội nhập con người thật" hay là "thiền". 
Khi tâm linh hóa bóng của con người thật thành nhiều sắc thái khác nhau thì gọi là "lên đồng".

^^^

(Bóng của con người thật luôn có tướng người).