Cây đào vốn không thấy có hoa
Xuân về cây đào nở hoa
Đào dưới đất không thấy hoa
Kiếm trên trời không thấy hoa
Chẻ cây ra không thấy hoa
Thế mà xuân về nó tự nhiên có đấy
Này Cỏ May
Ông dùng giác quan và tâm trí để tìm Tánh làm sao thấy Tánh
^^^

(Bích đào ngày xuân tươi)