- Câu nói dư thừa nhất là: Diệt dục và hết ham muốn đi.
- Tại sao thế?
- Vì xác chết thì có bao giờ nghe được đâu. . .hề hề. .. .
^^^

(Ham muốn)