Ba Gàn đi kếm Gàn Ba
Kiếm qua kiếm lại kiếm ra Gan Bà
Ba Gàn đi kiếm Ba Gàn
Kiếm qua kiếm lại. . . chẳng kiếm ra cái gì
Hì hì. . .
^^^

(Ba Gàn tranh tự họa, vừa mới vẽ xong)