Sách chứa đầy tri thức, nhưng luôn yên lặng không mời gọi. Những trang sách nếu đem gói cá thì có mùi thối. Gói hương thì có mùi thơm. Nhưng chữ viết trên đó thì vẫn vậy.

Hoa tulip yên lặng nở, hương sắc là tự nhiên không mời gọi. Khi ở ngoài đồng thì tự do. Khi cắm trong bình để trên bàn thờ thì được người đời quì lạy. Khi đặt trên bàn viết thì làm bạn với thi nhân. Khi vất trong thùng rác thì biến thành phân làm tốt đất. . Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn là hoa tulip.

Hề hề. . .Này Cỏ May
Dù ta có tu hay không tu, có thế nào đi nữa ta vẫn là ta, Ma hay Phật thì can dự gì chứ ?
^^^

(Hoa tu lip)