Một mình mình một ngẩn ngơ
Dựa thơ thơ ngã dựa bờ bờ xiêu
Chiều chiều chim quốc gọi đàn
Mênh mang gió hú rừng hoang trăng tàn
^^^

(Rừng chiều/Kyoto/Japan)