Ăn trưa ở Cao Dã Sơn — cùng với Hoa Mua,Nguyen Ngoc Tam  Huong Anh.

Tượng Bồ Tát Địa Tạng và mộ các cháu bé.

Bất Không Thành Tựu Như Lai

Tượng Bồ Tát Địa Tạng

Miếu thờ Cô Bé Cậu Bé

Bồ Tát Quán Âm

Tổ sư Không Hải của dòng Mật tông Nhật

Mái lợp bằng vỏ cây thông

Tượng trưng cho đất nước lửa gió

Ba Gàn và cu Zen ở Cao Dã Sơn

Không Hải Tổ sư

Ăn mì Udon ở Osaka — cùng với Bùi Long Chí Đạt.