- Này Trăng, ngươi xuống đây uống trà với ta, ai ở nhà đốt đèn trời mà sáng thế?
- Thưa cụ, đấy là do Tánh Thấy của cụ nó thấy Tánh Trăng. Nên ánh sáng là " thường chiếu " . Chứ thực ra khi con xuống đây uống trà với cụ thì trăng đã lặn.
^^^

(Uống trà với Trăng)