Hết ham muốn thì ra khỏi tâm trí. 
Cảm hứng không có nghĩa là bị ham muốn. 
Nhiều khi cố gắng rời khỏi cảm xúc để đạt cái gì đấy lại chính là ham muốn. 
Lệ thuộc cảm xúc là nô lệ. Nhưng không biết đến sự thú vị của cuộc sống thì có khác chi gỗ đá.