Cha và con
^^^


Con hơn cha là nhà có phúc. . .hề hề. . .