Trâu cộ ăn cỏ đồng xa
Gió và mây xem đấy là nhà
Tao với mầy ngồi trên lưng trâu Cộ
Hô gió hô mây men rừng cây mà đến
Hề hề. . 
Trâu Cộ ăn cỏ
Gió ăn rừng cây
Mây ăn mặt hồ
Tao với mầy vừa nam mô vừa ăn ngô nướng
***

Hề hề.. .Trâu Cộ chở tao với mầy đi chơi. . .