Chứng kiến nghĩa là nhận biết mình đang nhận biết. 
Hiệp khí không phải là nhận năng lượng vũ trụ vào người. Mà là nhận biết trạng thái năng lượng của mình đang hợp nhất với năng lượng tự nhiên của trời đất thành thể thống nhất. 
Trong một bài tập của thiền năng lượng hay mật tông, hành động là vô ngã. Nhưng không phải không có ngã nào làm chủ. Vì đã có hành động thì luôn phải có một ngã mới hành động được. Nhưng là không xác định được ngã chủ thể vì "tam thân mà nhất thể".
Bạn không làm, bạn chỉ là người chứng kiến, cơ thể cũng không làm mà buông xuôi, và năng lượng điều khiển cơ thể để thành động tác. Ba trạng thái ấy tự hợp nhất tạo thành nhất thể thực hiện hành động.
^^^

(Đọc sách Thánh Hiền)