Một người không khát nước thì nước không phải nhu cầu của họ vào lúc ấy.
Giả dụ có người sắp chết khát. Khi gặp lu nước nầy. Gáo nước đầu tiên sẽ có giá trị là 10. Nhưng những gáo nước về sau có giá trị biên tế ít dần đi. Cho đến khi người ấy hết khát và ngừng uống. Gáo nước nào bây giờ cũng có giá trị là 0.
Này Cỏ Nay
Ông thấy đấy cũng là gáo nước như vậy mà khi có giá trị là 10, khi chẳng có giá trị gì.
Ông cũng vây, đừng đem pháp bản môn trao cho người không sắp chết khát. Khiến họ sinh tâm ngã mạn mà mang tội.
^^^


(Lu nước mưa ở hiên nhà)