Tặng cho đời
Vì đời chẳng bao giờ bỏ rơi ta
Dù ta có là ma hay người
Đời vẫn cười vẫn khóc cùng ta
Ha ha. . .ha. . .
Khi con ma người gặp con người ma
Đời vẫn là vườn hoa nhân ái
^^^

(Dâng tặng cho đời)