Sáng nay đi lễ Bà Chúa Xứ ở núi Sam/Châu Đốc. Đây là tín ngưỡng dân gian độc đáo ở nam bộ. 
Rất linh và rất vui. Ai có muốn đi cùng không? . . .Hề hề. . .
^^^

Lời cầu nguyện
***
Xin cho Ma được làm người
Xin cho người được làm Tiên làm Phật
Xin cho cái thật đừng biến mất ở trần gian
Xin Bà đẻ ra thật nhiều thiên đàng
Để cho trần gian hết đường làm giả
Xin cho nhân quả hiện ra tức thời
Để cho đời thấy làm lành thì được phước
Xin cho nước Nam con bon bon tiến lên phía trước.
Xin Bà ban phước
Bà cho thiên hạ thế nào
Xin cho thằng tào lao nầy cũng như vậy, mà nhiều hơn chúng một chút.
Hề hề. . .
Nam mô Bà diệu giác Mahatat
^^^


(Linh tượng Bà Chúa Xứ)