Bạn bè mỗi đứa một phương
Mình ta tại thế trăm đường gió lay