Này Cỏ May. 
Nếu ông chỉ hiểu lời thì giống như ông đang giao tiếp với một xác chết.
Nếu ông hiểu nghĩa thì giống như ông giao tiếp với một người sống.
Còn nếu ông vượt lên trên cả lời và nghĩa thì giống như ông trong tình yêu với người mình yêu.