1/ Sự tương phản sẽ làm trí tuệ phát sinh và làm trường năng lượng thiêng liêng kết tinh mạnh hơn. Sự tương phản mà thậm chí là trở lực, không phải tai họa mà là cơ hội, nếu bạn thật sự hiệp khí toàn diện.

2/ Nếu vì tò mò, bạn không thể biết tâm linh là gì, vì thiếu kiên nhẫn và có quá nhiều mối quan tâm.

3/ Nếu vì thôi thúc để tìm kiếm về nội tâm. Bạn chỉ có thể thành triết gia, chứ cũng không thể biết gì về tâm linh. Vì bạn mãi luẩn quẩn trong tâm trí nhị nguyên. Bạn sẽ có những phóng chiếu riêng của tâm thức mình, chứ không chứng thiền.

4/ Chỉ khi có sự nhập cuộc toàn diện cả thân và tâm. Bạn mới có khả năng hợp nhất với điều thiêng liêng. Nếu chỉ dùng thân hoặc chỉ dùng tâm thức, bạn bị phân liệt nên điều nầy là không thể.

5/ Khi bạn hiệp khí và hợp nhất với thiêng liêng trong thiền:
- Đầu tiên bạn sẽ "rỗng". Những người gần bạn tự nhiên cũng lọt vào trạng thái "rỗng", tuy chỉ là tạm thời. Nên gọi là "cửa Không" 
- Tiếp theo bạn sẽ đạt "bình an". Những người gần bạn tự nhiên cũng lọt vào trạng thái "bình an", tuy chỉ là tạm thời.
- Cuối cùng bạn sẽ đạt "phúc lạc". Những người gần bạn tự nhiên cũng lọt vào trạng thái "phúc lạc" tuy chỉ là tạm thời.