Tao và mầy


(Ngày còn bé úp nôm trên sông Lại Giang).