Đừng biến giáo lý thành sự an ủi. Mà trái lại người thực hành, phải thông qua hiểu biết để chấp nhận thực tại.