Nếu ai đó xúc phạm bạn, thì hãy ngủ qua đêm rồi hôm sau mới nói lại.
Còn nếu ai đó khen bạn, thì hãy ngủ qua 3 đêm nhiên hậu mới nói lại.