Trong tu học. Còn háo hức muốn biết nghĩa là chưa biết. Khi biết rồi háo hức muốn nói nghĩa là mới biết bên ngoài chưa sâu sắc chưa toàn diện. Nếu đã thực biết thường không có nhu cầu muốn nói. Nói nín động tịnh là tự nhiên không dính gì điều mình mới khám phá.