Khi bạn hiểu và tự mình hành động vì chính bản thân mình là giới. Trái lại khi bạn kiểm soát thân tâm mình để bắt buộc nó làm theo những điều người khác qui định. Đó là bạo hành với chính mình.