Bạn ham muốn vì bạn chưa thể hoàn thành. Bạn đạt tới rồi, cái đích khác lại hiện ra. Ham muốn có đấy vì chưa hoàn thành và không thể hoàn thành.
Cho nên nếu bạn ham muốn thành Phật hay ham muốn được chứng ngộ thì bạn sẽ mãi mãi chạy theo ảo ảnh.
Khi bạn chấp nhận và ngừng ham muốn, mọi sự có sẵn đấy.