Hãy hạnh phúc vì là chính mình mà không phải là cái bóng của người khác. Cũng không phải là người máy dập khuôn hàng loạt. Sự thú vị nằm ở chỗ đa dạng và biến dịch liên tục. 
Đừng so sánh mình với người khác. Hãy toàn bộ là mình thì duy nhất một và đặc thù không có cái gì có thể so sánh được.
Phật là Phật, ông là ông. Ông tu không thể thành Phật. Và không một vị Phật nào có thể là ông được.