Tui về tui nhớ Pù Luông
Mây tuôn đỉnh núi suối tuôn buôn làng
Tui về tui nhớ nhà sàn
Nhớ nàng lúng liếng nhớ chàng múa thiêng
Tui về tui nhớ trà thiền
Pháp khí thi triển Mandala giải phiền
Tui về tui nhớ bạn hiền
Nhớ vịt Cổ Lũng thiền cùng rượu mơ
Tui về tui nhớ câu thơ
Nhớ con chó bản nhớ nàng áo nâu
Hề hề. . .
Tui về tui nhớ rất lâu
Đi đâu cũng nhớ cũng mơ Pù Luồng