Mèo gàn bắt chuột thiên đàng
Chuột thiên đàng trốn xuống trần gian
Mèo gàn tìm chuột trần gian
Chuột trần gian trốn trong tâm mèo gàn 
Mèo gàn bèn lên đàng truy tìm chân lý
Chân lý chỉ, chuột đang ở thiên đàng
Mèo gàn tu để lên thiên đàng bắt chuột
Chuột thiên đàng lại chạy xuống trần gian
Hề hề. . .