- Chào Ba Gàn
- Chào Trâu Gàn
- Nè, tui có gì đẹp mà ông chụp chứ?
- Anh bạn đếch mặc quần, mà chẳng thằng nào nó nói.
- Còn ông thì lúc nào cũng mặc quần mà chả con trâu nào nó thèm nói. . .hề hề. . .