Bạn chỉ tự do khi bạn là nhu cầu. 
Khi bạn là nhu cầu của người nào đấy, bạn tự do khỏi người ấy. 
Khi bạn là nhu cầu của xã hội, bạn tự do với xã hội ấy. 
Khi bạn không là nhu cầu, dù bạn có tiền bạc và quyền lực bạn vẫn mất tự do.