Nếu tình yêu là mưa
Anh sẽ là mặt đất thấm đủ vừa cho cây cho cỏ
Nếu tình yêu là gió
Anh sẽ là ngọn cỏ, say muôn chiều nhưng vẫn liều đứng đợi.