Đầu đã mất thì vất nón
Gốc ngọn hòa vô vi thì cần chi xâu chuỗi
Này Cỏ May
Thò tay đụng lửa, chưa biết đã thụt