Đời ta sẽ thay đổi. Nếu ta rút kinh nghiệm để thay đổi lời nói và hành động của mình.
Đời ta sẽ thành công hơn. Nếu ta luôn hợp lý hóa cuộc sống của mình.
Đời ta sẽ hạnh phúc hơn. Nếu ta luôn say mê làm việc và chấp nhận kết quả.