Bạn cứng và có góc cạnh như nước đá vì bạn thấy cuộc đời là giá băng.
Bạn tan thành nước, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Khi bạn cảm nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời huệ soi rọi cuộc đời mình.
Mặt trời soi rọi mãi, nước sẽ bốc thành hơi vô hình vô tướng. Dưới ánh sáng của trí huệ, bạn sẽ thăng hoa tan biến đi chẳng còn ai ở đấy. Bạn là vô ngã.