Đóng mở đâu có nợ vô ra. 
Muốn đi qua, hãy ngẫu hứng qua từng khoảnh khắc.
Nắng mưa đâu cố vừa thiên hạ. 
Muốn hài hòa, hãy thuận thiên thì tự nhiên khế hợp.