Điều tốt nhất là mọi sự đang hiện hữu và mình cũng đang hiện hữu. 
Đang hiện hữu nghĩa là đang sống. Còn đang nói, đang cười, đang yêu. . .v.v. . .thì chưa chắc. 
Bởi vì có thể xã hội hoặc đám đông đang mượn xác mượn hồn bạn. Xã hội đang sống qua bạn, chứ bạn thì đã chết từ lâu.
Tu hay không tu không dính dáng gì. Ai cũng có thể đang "lên đồng xã hội" mà họ không hề hay biết.