Trên im lặng là trăng
Dưới im lặng là vắng
Đồng im lặng là nắng đêm