Ai thèm lên trời
Ai thèm xuống đất
Phật và Ma là chuyện thiên hạ
Ô la la. . ta là lá
Là lá la. . .ta là ta