Cân bằng giữa trời và người
Cân bằng giữa người và người
Cân bằng giữa con người và thiên nhiên
Cân bằng giữa mình và cuộc sống
Cân bằng giữa con người và thế giới vô hình
Muốn vậy:
Khí phải bình
Tâm phải hòa
Buông xuôi
Hợp nhất với tánh linh của trời đất