Bạn thân thì không cần giải thích. Kẻ thù thì có giải thích họ cũng chả tin. Còn đối với người bình thường thì còn chờ xem kết quả rồi mới tin. 
Vậy ích gì khi cố nói, cố giải thích. 
Yên lặng làm đi, kết quả tự nó nói.