Trời chỉ có một
Đất chỉ có một
Cuộc đời nầy chỉ có một
Nên em phải là cái trước một
Mà vẫn có em
^^^

(Một)