Như xương rồng sa mạc. Hãy biết dưỡng sức để tồn tại trong nắng gió cuộc đời. Và đủ lực để khi mưa xuống trổ bông ngay. 
Hãy bế Tinh dưỡng Khí tồn Thần. Ham biểu thị là chết yểu.