Nước chảy về chỗ trũng
Đời chảy về điên khùng
Đạo chảy về diệu dụng
Tình chảy về mông lung
^^^

(Chảy)