Ma nơ canh đi đầy đường đầy phố
Ma nơ ngố đi đầy phố đầy phường
Mani thường khí lặng thinh
Mani padmi đến thì hoa sen nở
Um chẳng còn chi
Hum chi cũng chẳng còn