Không còn góc cạnh thì tròn
Đời sẽ mài mòn góc cạnh
Thích ứng như nước thì luôn vừa
Trên sự thích ứng ấy
Tánh nở hoa
^^^

(Súng mini nở hoa trong tô)