Khi cái đầu mất đi
Con tim tức thì tự do
Khi con tim mất đi
Bất tư nghì không còn đất sống
Ha ha. . .ha. . .
Khi thượng đế chẳng còn chi
Thế gian đi trên đất