Sông chảy 
Bóng mây không trôi theo sông
Bóng mây trôi theo thật tướng
Này Cỏ May
Ta vào đời như bóng mây in vào dòng sông nhân thế
Đời quay ta không quay theo đời
Ta nói và làm theo thật tướng
^^^

( Sông Giả Lụ in bóng mây trời/Tây Tạng)